HIOKI 3281 HIOKI 3281 AC 디지털 클램프 미터 (HiTESTER)

– Đo lường hiện tại lên đến thử nghiệm 600A

– Đa chức năng của AC hiện tại, điện áp, tần số, sức đề kháng và sóng giá trị đỉnh

– Loại không cầu chì bảo vệ lên đến 600 V AC

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기